FXなんでも用語集

チョッピー

英語名
Choppy

参加者が少なく、薄商いの中、値動きが荒れる状態のこと。